انتخاب محصول


- المساحة 250 GB
الرام 2 GB DDR3
الترافيك غير محدود
>عدد المعالجات 8
نوع المعالج Intel Core i7-4770
عدد العمليات 200
- المساحة 350 GB
الرام 4 GB DDR3
الترافيك غير محدود
عدد المعالجات 8
نوع المعالج Intel Core i7-4770
عدد العمليات غير محدد
- المساحة 450 GB
الرام 6 GB DDR3
الترافيك غير محدود
عدد المعالجات 8
نوع المعالج Intel Core i7-4770
عدد العمليات غير محدد
- المساحة 600 GB
الرام 8 GB DDR3
الترافيك غير محدود
عدد المعالجات 8
نوع المعالج Intel Core i7-4770
عدد العمليات غير محدد
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (184.72.212.254) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution